مشتق ، جلسه 93

lessonsSpliter

دلیل دوم: صحت سلب از منقضی
دیدگاه مرحوم محقق رشتی
دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی