مشتق ، جلسه 102

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
دیدگاه مرحوم آخوند
دیدگاه مرحوم محقق نائینی
دیدگاه مرحوم محقق خویی و بررسی آن
ادامه بیان دیدگاه مرحوم محقق نائینی