مشتق ، جلسه 107

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
دلیل دوم بر بساطت (مرحوم آخوند)
دیدگاه مرحوم محقق خویی و بررسی آن
دیدگاه مرحوم امام خمینی
دلیل سوم بر بساطت (مرحوم نائینی در اجود التقریرات)