سوال خود را بپرسید

۱۱ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۴۶

اگر در اثر نزديكي (نه به صورت تماس كامل جنسي) با نامزد، احساس لذت نشد و تنها حس شد كه مايعي از بدن خارج شده است چه حكمي دارد؟ آيا بايد غسل كرد؟

پاسخ :

این مایع نجس نیست و نیاز به غسل ندارد.

کلمات کلیدی :

خروج مایع بدون شهوت مذی

۲,۹۴۶