pic
pic
حجیت رویت هلال برای کشورهای همجوار
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۲:۲۹

با توجه به اينكه معمولا حداقل يک روز و گاهي دو روز رؤيت هلال زودتر از ايران بوده است، آیا این رویت می‌‌تواند برای ایران نیز استفاده شود.

اگر با دليل معتبري ثابت شود كه ديده اند براي همه حجت است، لكن آنچه اين سالها در برخی کشورهای همسایه اعلام مي شود نوعا بر اساس رؤيت هلال نمي‌‌باشد.

۱,۵۰۸ بازدید