pic
pic
جواز درمان ناباروری با روش اسپرم اهدایی
در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ و ساعت ۰۴:۰۷

الف) رابطه دهنده‌‌ی اسپرم با فرزند از نظر محرمیت چگونه است؟

ب) از نظر ارث چگونه است؟

ج) آیا لازم است فرزند، صاحب اسپرم را بشناسد یا خیر؟

د) اگر صاحب اسپرم را نشناسد و بین فرزندان این مرد و این فرزند در آینده ازدواجی صورت بگیرد چه صورتی دارد؟

ه) اگر فرزند صاحب اسپرم را نشناسد، آیا حقی از او ضایع نمی‌شود (مثل ارث و ...)؟

و) آیا مرد صاحب اسپرم می‌تواند حضانت بچه را به عهده بگیرد؟

ادامه مطلب

۲,۰۱۳ بازدید

جواز درمان ناباروری با روش تخمک اهدایی
در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ و ساعت ۰۴:۰۷

در درمان با روش تخمک اهدایی، زن، تخمک سالم ندارد، ولی رحم سالم است.
اسپرم زوج با تخمک زن دیگر (که ممکن است این زن شوهر داشته باشد یا نداشته باشد) لقاح داده می‌‌شود.

اکنون سؤالات اينهاست:
رابطه زوجه با فرزند از نظر:
الف) محرمیت و ارث چگونه است؟

ب) لزوم شناسایی فرزند دهنده تخمک و رابطه فرزند با تخمک از نظر محرمیت و ارث چگونه است؟

ج) ازدواج با فرزندان صاحب تخمک چه حکمی دارد؟

د) رابطه همسر با بچه‌‌های دیگر زن دهنده‌ی تخمک چگونه است؟

ادامه مطلب

۲,۰۷۸ بازدید

جواز درمان ناباروری با روش رحم جایگزین
در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ و ساعت ۰۴:۰۷

جهت اطلاع عرض می‌‌شود که در مورد باروری از روش رحم جايگزين، این نوع تلقیح دوصورت دارد:
1. لقاح داخلی رحمی: اسپرم زوج و تخمک زوجه را می‌‌گیرند و هردو را به داخل رحم اجاره‌‌ای تلقیح می‌‌کنند و جنین در رحم اجاره‌‌ای تشکیل می‌‌شود.

الف) آیا این کار جایز است یا خیر؟

ب) در صورت جواز اگر مادر جانشین، بچه را شیر ندهد، آیا احکام رضاع بر او جاری است یا خیر؟

2. لقاح خارجی رحمی: اسپرم زوج و تخمک زوجه در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و جنین تشکیل شده را در داخل رحم مادر جانشین مستقر می کنند.

ادامه مطلب

۱,۹۳۹ بازدید

جواز درمان ناباروری با جنين اهدایی و احکام آن
در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ و ساعت ۰۴:۰۷

1. آیا درمان ناباروری زوج و زوجه با روش جنین اهدایی جایز است یا خیر؟

2. در صورت جواز، رابطه زوج با فرزند از نظر محرمیت ارث چگونه است؟

3. آیا لازم است فرزند، پدر و مادر واقعی(صاحبان نطفه) را بشناسد؟

4. اگر بشناسد و خواست نزد آنها برود تکلیف ناپدری و نا‌مادری که دوران حمل و حضانت را تحمل کرده اند چگونه است؟

5. اگر فرزند پدر و مادر واقعی را نشناسد، ازدواج احتمالی او با فرزندان آنها چه حکمی دارد؟

6. و اگر نشناسد آیا درمورد ارث حقی از فرزند ضایع نمی‌شود؟

ادامه مطلب

۱,۹۸۶ بازدید

لزوم احراز رضايت از صاحبان نطفه
در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ و ساعت ۰۴:۰۷

آيا احراز رضایت از صاحبان نطفه، لازم است یا خیر؟

ادامه مطلب

۱,۲۴۶ بازدید