قاعده سلطنت بر اعضاء ، جلسه 15

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی جریان «لاحرج» در محرّمات
پاسخ اول
پاسخ دوم
روایت اول
روایت دوم
نکته مهم
پاسخ سوم
مورد اول
مورد دوم
مورد سوم
دیدگاه صاحب جامع المدارک در جریان لاحرج در محرّمات
دیدگاه برگزیده

قاعده سلطنت بر اعضاء ، جلسه 14

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی استدلال به «لاحرج» در مسئله
اشکال اول
پاسخ اول
پاسخ دوم
پاسخ سوم
اشکال دوم
پاسخ اول
پاسخ دوم

قاعده سلطنت بر اعضاء ، جلسه 13

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
عدم تمسّک فقها به «لاحرج» در محرّمات
ارزیابی عدم تمسّک فقها
ارزیابی استدلال به روایت
تمسّک فقها به لاحرج در محرّمات

قاعده سلطنت بر اعضاء ، جلسه 12

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی جریان «لاحرج» در محرّمات
دلیل اول
ردّ دلیل اول

قاعده سلطنت بر اعضاء ، جلسه 11

lessonsSpliter

سیر طرح نظریات پیرامون موضوع کرونا
بررسی حکم استفاده از واکسن کرونا


قاعده سلطنت بر اعضاء ، جلسه 10

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته

قاعده سلطنت بر اعضاء ، جلسه 9

lessonsSpliter

نکته رجالی پیرامون عنوان «مغیره»
خلاصه بحث گذشته
بررسی جواز قتل دیگری در صورت اکراه بر قتل نفس
شاهدی در کلمات محقق خویی(قده)
ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قده)
نکته

قاعده سلطنت بر اعضاء ، جلسه 8

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
روایت معاویه بن عمار
نکته‌ای درباره برداشت صحیح از دین
جمع‌بندی بحث

قاعده سلطنت بر اعضاء ، جلسه 7

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی حکم قتل ترحّمی (آتانازی فعّال داوطلبانه)
بررسی مرجع «ذلک» در آیه 29 سوره نساء
بررسی عنوان «عدواناً و ظلماً»
بررسی آیه 10 سوره نساء
دیدگاه مرحوم طبرسی
جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده