مقدمه اصول ، جلسه 114

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
فرض دوم و سوم: بیان لفظ و اراده نوع یا صنف
کلام مرحوم امام خمینی(ره)
کلام مرحوم بروجردی(ره)
کلام مرحوم خوئی(ره)
بررسی کلام مرحوم خوئی(ره)
جمع‌بندی فرض دوم و سوم
فرض چهارم : بیان لفظ و اراده مثل
کلام مرحوم امام خمینی(ره)
کلام مرحوم خوئی(ره)
بررسی کلام مرحوم خوئی(ره)

مقدمه اصول ، جلسه 113

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم خوئی(ره)
ادامه بیان فرض اول: بیان لفظ و اراده شخص
کلام مرحوم امام خمینی(ره)
کلام مرحوم خوئی(ره)
جمع‌بندی فرض اول

مقدمه اصول ، جلسه 112

lessonsSpliter

مقدمه چهارم: استعمال لفظ در لفظ
فرض اول: بیان لفظ و اراده شخص
کلام مرحوم امام خمینی(ره) و بررسی آن
کلام مرحوم اصفهانی(ره)

مقدمه اصول ، جلسه 111

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ثمرات مترتب بر مبنای سوم
بررسی مبنای سوم

مقدمه اصول ، جلسه 110

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بررسی ماهیت استعمال مجازی
ادله مبنای سوم
کلام مرحوم امام خمینی(ره)
بررسی کلام مرحوم امام خمینی(ره)

مقدمه اصول ، جلسه 109

lessonsSpliter

مقدمه سوم: وجه و کیفیت استعمالات مجازی
کلام مرحوم والد معظم(ره) و بررسی‌ آن
بررسی ماهیت استعمال مجازی
کلام مرحوم امام خمینی(ره)

مقدمه اصول ، جلسه 108

lessonsSpliter

مبنای مرحوم خوئی (ره) و بررسی آن
بررسی کلام مرحوم خوئی(ره)
تطبیق بحث با مسئله هشتم عروة الوثقی
مطالبی در مورد اپیدمی «کرونا»

مقدمه اصول ، جلسه 107

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بررسی کلام مرحوم اصفهانی(ره)
ثمره بحث از حقیقت انشاء و خبر (قصد انشاء در الفاظ نماز)

مقدمه اصول ، جلسه 106

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان اشکال و جواب در کلام مرحوم اصفهانی(ره)
اشکال مرحوم اصفهانی (ره) بر مرحوم آخوند(ره)
بررسی کلام مرحوم اصفهانی(ره)