فقه غربالگری ، جلسه 9

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
طائفه دوم
جمع‌بندی
طائفه سوم
روایت اول
روایت دوم

فقه غربالگری ، جلسه 8

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
جمع‌بندی تمسک به آیات جهت اثبات حرمت سقط جنین
دلیل دوم: روایات
طائفه اول
روایت اول
بررسی دلالت روایت
روایت دوم

فقه غربالگری ، جلسه 7

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
واژه «ظلم» در لغت
طائفه سوم از آیات: آیات «ظلم»
طائفه پنجم از آیات: آیات إفساد
واژه «فساد» در لغت
ارزیابی استدلال به آیات افساد
طائفه پنجم از آیات: آیات خیانت
واژه «خیانت» در لغت
جمع‌بندی استدلال به آیات

فقه غربالگری ، جلسه 6

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی شمول عناوین دیگر در قرآن نسبت به حرمت سقط جنین
1. عنوان ظلم
آیات مربوط به حرمت ظلم به نفس
جمع‌بندی

فقه غربالگری ، جلسه 5

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دو دسته از آیات مربوط به ضرر
دسته اول آیات
دسته دوم آیات
بررسی شمول آیات ضرر نسبت به سقط جنین

فقه غربالگری ، جلسه 4

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی واژه «نفس» در سایر آیات
بررسی ارتباط واژه «نفس» و «روح»
روایتی از امیرالمؤمنین(ع)
«نفس» در آیه 98 سوره انعام
جمع‌بندی بحث
دیدگاه برگزیده

فقه غربالگری ، جلسه 3

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی واژه «نفس» در آیات قرآن
نکته مهم در نقد هرمونوتیک
إرجاع متشابهات قرآن به محکمات
استعمال کلمه «نفس» در قرآن
تمسک به سایر آیات برای اثبات حرمت سقط جنین

فقه غربالگری ، جلسه 2

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
چیستی جنین
ادله حرمت سقط جنین
آیات قرآن
بررسی استدلال به آیات
جمع‌بندی
بررسی واژه «نفس» در قرآن
احتمال اول
احتمال دوم
ارزیابی احتمالات

فقه غربالگری ، جلسه 1

lessonsSpliter

فقه غربال‌گری
واژه «غربال» در لغت
غربال‌گری در اصطلاح پزشکی
روش‌های غربال‌گری
نمونه‌هایی از پرسش‌های مطرح پیرامون غربال‌گری
مراحل رشد «جنین»
جنین در لغت