فقه غربالگری ، جلسه 18

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی وجوب حفظ نفس
ادله وجوب حفظ نفس
دلیل اول
بررسی دلیل اول
دلیل دوم

فقه غربالگری ، جلسه 17

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی جواز نگه‌داشتن فرزند با احتمال مرگ مادر
دیدگاه مرحوم طبرسی در مورد «لاتقتلوا انفسکم»
بررسی صدق انتحار در ما نحن فیه
بررسی عنوان وجوب حفظ نفس در ما نحن فیه
ادله وجوب حفظ نفس
دیدگاه شیخ طوسی
دیدگاه ابن برّاج
دیدگاه سایر فقیهان

فقه غربالگری ، جلسه 16

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دلیل سوم بر جواز سقط جنین: «لاحرج»
اشکال و پاسخ
دلیل چهارم: «لاضرر»
اشکال مشترک بر «لاحرج» و «لاضرر»

فقه غربالگری ، جلسه 15

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
مورد دوم از موارد استثنا از قاعده اضطرار: دماء
دیدگاه علامه حلی در تذکره
موارد استثنا از عدم جریان قاعده اضطرار در دماء
مورد اول: دفاع از خود
مورد دوم
مورد سوم: تزاحم با اهمّ
تطبیق قاعده اضطرار بر ما نحن فیه

فقه غربالگری ، جلسه 14

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
موارد استثنا شده از قاعده اضطرار
بررسی قیام امام حسین(عليه‌السلام)
مطلب اول
مطلب دوم: : ویژگی‌های «امام» در کلام امام حسین(عليه‌السلام)
مطلب سوم
مطلب چهارم
مطلب پنجم
مطلب ششم
مطلب هفتم
مطلب هشتم

فقه غربالگری ، جلسه 13

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
موارد تخصیص قاعده اضطرار
مورد اول: خطر از بین رفتن اصل دین (حفظ بیضه الاسلام)
نکته‌ای پیرامون شهادت امام حسین(عليه‌السلام)
مورد دوم استثنا از قاعده اضطرار
جمع‌بندی بحث

فقه غربالگری ، جلسه 12

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی قاعده «اضطرار» در جواز سقط جنین قبل از ولوج روح
مدرک قاعده اضطرار
الف. دلیل اول: آیات
1. آیه 173 سوره بقره
2. آیه 3 سوره مائده
3. آیه 119 سوره انعام
جمع‌بندی آیات
ب. دلیل دوم: روایات
ج. دلیل سوم: عقل
د. دلیل چهارم: اجماع
جمع‌بندی ادله
شروط تحقق اضطرار

فقه غربالگری ، جلسه 11

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دلیل سوم بر حرمت سقط جنین: عقل
ارزیابی دلیل سوم
دلیل چهارم: اجماع
ارزیابی دلیل چهارم
بررسی عناونین ثانوی در سقط جنین
عنوان اول: خطر مرگ مادر
مرحله اول: جواز سقط قبل از ولوج روح
دلیل اول: قاعده تزاحم

فقه غربالگری ، جلسه 10

lessonsSpliter

روایت اول
روایت دوم
روایت سوم
جمع‌بندی طائفه سوم
طائفه چهارم
بررسی دلالت روایت
جمع‌بندی

(صفحه 1 از 2)