مطلق و مقید ، جلسه 6

lessonsSpliter

نظر مشهور در جمع محلای به لام، اشکال آخوند بر مشهور ومناقشه دراشکال آخوند، و بحث لفظ نکره

اوامر ، جلسه 6

lessonsSpliter

خلاصه درس گذشته پیرامون حقيقت واجب کفايي
نظریه چهارم در موضوع واجب کفایی
متعلق تکلیف در واجب تخییری
نظریه امام خمینی در مورد موضوع واجب کفایی
نتیجه‌گیری
نکات بحث
نتیجه‌گیری
نظریه محقق نائینی در مورد موضوع در واجب کفایی

بحث برائت ، جلسه 224

lessonsSpliter

بررسی اصالة الاحتیاط
بررسی مقدمات بحث اصالة الاحتیاط
بررسی مقدمه چهارم بحث اصالة الاحتیاط
حقیقت علم اجمالی چیست؟
بررسی متعلق علم
بررسی سه دلیل بر محال بودن تعلق علم به فرد مردد
بررسی دلیل اول و دوم از محقق اصفهانی
بررسی دو مناقشه محقق روحانی بر محقق اصفهانی
مناقشه بر نظر محقق روحانی
بیان نظرات مختار

صحیح و اعم ، جلسه 74

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم شهید صدر(ره)
بررسی کلام مرحوم شهید صدر(ره)
طریقه دوم (منتسب به مشهور)
کلام مرحوم آخوند (ره) در بررسی طریقه دوم
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

مشتق ، جلسه 84

lessonsSpliter

اقوال در جریان استصحاب در شبهه مفهومیه
ارتباط بحث فردد مردد و استصحاب در شبهه مفهومیه