امارات ، جلسه 1

lessonsSpliter

بحث امارات.
حالات سه گانه قطع و ظن وشک
بررسی عبارات شیخ وآخوند و نظر استاد

مقدمه اصول ، جلسه 6

lessonsSpliter

بازگشت به بیان کلام مرحوم آخوند (رحمه الله)
کلام مرحوم اصفهانی (رحمه الله)
بررسی کلام مرحوم اصفهانی (رحمه الله)
ارتباط خبر واحد و سنت محکیه
بررسی کلام مرحوم آخوند (رحمه الله)
قول چهارم (مختار مرحوم بروجردی رحمه الله)
بررسی قول چهارم (مختار مرحوم بروجردی رحمه الله)