بحث ظن ، جلسه 56

lessonsSpliter

تحقیق و بیان احتمالات در معنای محکم و متشابه
احتمال اول در معناي محکم و متشابه
احتمال دوم در معناي محکم و متشابه
احتمال سوم در معناي محکم و متشابه

مقدمه اصول ، جلسه 21

lessonsSpliter

مقدمه دوم: وضع
ثمرات بحث
ارتباط بحث وضع با علم زبان‌شناسی
نزاع اول: وضعی یا ذاتی بودن دلالت
ادله قول اول (ذاتی بودن وضع) و بررسی آن‌ها
استحاله ثبوتی دلالت ذاتی