بررسی فقهی بیمه ، جلسه 13

lessonsSpliter

ادامه بررسی ادله شمول عمومات و اطلاقات
تقریب اول
بررسی تقریب اول
تقریب دوم
بررسی تقریب دوم