مقدمه اصول ، جلسه 1

lessonsSpliter

روایت به مناسبت شروع سال تحصیلی
طلیعه بحث جدید
ضرورت پرداختن به مباحث علم اصول
ذکر برخی مصادیق وابستگی علم، به مباحث اصولی
اشکال و جواب(خلو علم اصول از آیات و عقل)