مقدمه اصول ، جلسه 3

lessonsSpliter

بیانی دیگر برای بطلان «قاعده الواحد»
دیدگاه مرحوم عراقی (رحمه الله)
دیدگاه مرحوم خوئی (رحمه الله)
کلام مرحوم شهید صدر (رحمه الله)
ادله و شواهد قول غیر مشهور
دیدگاه مرحوم امام خمینی (رحمه الله) و بررسی آن
قول سوم: تفصیل بین علوم حقیقیه و اعتباری
نظریه مختار