مقدمه اصول ، جلسه 8

lessonsSpliter

اقوال در تعریف علم اصول
تعریف دوم (مرحوم آخوند رحمه الله)
وجه عدول مرحوم آخوند (رحمه الله) از تعریف مشهور
فایده‌ای ندارد اما یمکن أن یقع فی طریق الاستنباط.
کلام مرحوم اصفهانی(رحمه الله)
اشکال و جواب
کلام مرحوم صاحب منتقی (رحمه الله)