مقدمه اصول ، جلسه 10

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
بررسی تعریف چهارم
کلام صاحب کتاب تحقیق الاصول و بررسی آن
ادامه بیان اشکالات
تعریف پنجم (مرحوم شیخ انصاری)
تعریف ششم (مرحوم خوئی)
اشکال و جواب
نکته سوم