کتاب الحج ، جلسه 11

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی مطلب اول
توجیه کلام مرحوم سید
پاسخ اول از توجیه
پاسخ دوم
بررسی مطلب دوم
دیدگاه محقق عراقی(قدس سره)
تصویر ناقلیّت و کاشفیّت در ردّ
اشکال بر دیدگاه محقق عراقی(قدس سره)
دیدگاه برگزیده پیرامون مطلب دوم
مسئله 29 تحریر الوسیله

کتاب الحج ، جلسه 19

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
مطلب اول
دیدگاه برخی بزرگان در وجه تقیید «لاحرج» در کلام امام(ره)
مطلب دوم
فرع دوم مسئله 43 تحریر الوسیله
دیدگاه سید یزدی(ره) در مسئله

قاعده سلطنت بر اعضاء ، جلسه 8

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
روایت معاویه بن عمار
نکته‌ای درباره برداشت صحیح از دین
جمع‌بندی بحث

مقدمه اصول ، جلسه 13

lessonsSpliter

لزوم ترسیم مسیر حرکت علمی، در تعریف یک علم
اشکال و جواب
نقدی دیگر به تعریف مرحوم امام
تعریف نهم (مرحوم صاحب منتقی)
نقد و بررسی تعریف نهم
تعریف دهم (شهید صدر)
تعریف مختار نسبت به علم اصول

فقه غربالگری ، جلسه 5

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دو دسته از آیات مربوط به ضرر
دسته اول آیات
دسته دوم آیات
بررسی شمول آیات ضرر نسبت به سقط جنین