کتاب الحج ، جلسه 8

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)
راه‌های حلّ تنافی میان دو طائفه از روایات
پاسخ دوم بر محقق خویی(قدس سره)
ارزیابی پاسخ دوم
پاسخ سوم از اشکال محقق خویی(قدس سره)
دیدگاه برگزیده
جمع‌بندی بحث
بحث آینده

مشتق ، جلسه 104

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان دیدگاه مرحوم آخوند
دیدگاه مرحوم صاحب فصول
دیدگاه مرحوم آخوند در بررسی نظریه مرحوم صاحب فصول
دیدگاه مرحوم والد معظم
خلاصه و جمع بندی بحث