کتاب الحج ، جلسه 31

lessonsSpliter

جهت ششم: بررسی اعتبار نفقه عود در استطاعت بذلیه
جهت هفتم: بررسی وجوب حجّ به سبب بذل بخشی از نفقه
دلیل اول و ارزیابی آن
عدم دست‌یابی به ملاکات در عبادات

کتاب الحج ، جلسه 1

lessonsSpliter

مسئله 41 تحریر الوسیله
فرع اول مسئله
فرع دوم
فرع سوم
فرع چهارم