کتاب الحج ، جلسه 33

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره)
دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره) و ارزیابی آن
بررسی اثبات حکم توسط «لاحرج»