pic
pic

کتاب الحج - جلسه

مسئله 40 تحریر الوسیله
بررسی فروع مسئله
روایات خاصه درباره اخذ مال از پدر
روایت اول
روایت دوم
بررسی جواز اخذ مال فرزند توسط پدر
دیدگاه شیخ طوسی(قدس سره)
بررسی دیدگاه شیخ طوسی(قدس سره)

کتاب الحج - جلسه

خلاصه بحث گذشته
بررسی اثبات ضمان توسط سیره عقلائیه
دیدگاه فقیهان در مسئله
نکاتی درباره بورس
جمع‌بندی
مسئله 36 تحریر الوسیله
دلیل اشکال در وجوب در فرع اول
بررسی مصداق بودن اقتراض برای تحصیل استطاعت
جمع‌بندی بحث

کتاب الحج - جلسه

خلاصه بحث گذشته
مطلب اول: توجیه دیدگاه سید یزدی(قدس سره)
جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده
بررسی ضمان در دو فرع
دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

کتاب الحج - جلسه

خلاصه بحث گذشته
قسمت دوم مسئله 35 تحریر الوسیله
دلیل عدم إجزاء حجّ با بذل غصبی
دیدگاه دوم: إجزاء
ارزیابی دلیل دیدگاه دوم
دیدگاه مرحوم شاهرودی
بررسی فرع دوم
دلیل عدم إجزاء
توجیه دیدگاه سید یزدی(قدس سره)
جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده