صحیح و اعم ، جلسه 27

lessonsSpliter

ادله امتناع اشتراک لفظی
جواب دلیل سوم
سؤال...
پاسخ استاد
سؤال...
پاسخ استاد
نتیجه
مسلک تعهد
سؤال...
پاسخ استاد
منشأ مشترک لفظی
اشتراک لفظی در قرآن
پاسخ دلیل
ثمرات بحث

مقدمه اصول ، جلسه 35

lessonsSpliter

ادامه بیان اشکالات وارده بر مسلک تنزیل
بازگشت به بیان ماهیت جعلی بودن وضع
معنای مسلک تعهد
متعلق تعهد
ادله مسلک تعهد
آثار مسلک تعهد