مقدمه اصول ، جلسه 46

lessonsSpliter

ادامه بررسی صحت یا عدم صحت تقسیم به وضع تعینی و تعیینی طبق مسالک شش‌گانه
جمع‌بندی بحث
اقسام وضع
مراد از عام و خاص
جمع بندی بحث