مقدمه اصول ، جلسه 58

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
بررسی ادعای لزوم تصور موضوع له قبل از وضع
دلیل اول برای استحاله قسم چهارم (محقق نائینی رحمه‌الله)
بررسی دلیل اول برای استحاله قسم چهارم
دلیل دوم برای استحاله قسم چهارم (محقق اصفهانی رحمه‌الله)
بررسی دلیل دوم برای استحاله قسم چهارم