مقدمه اصول ، جلسه 65

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
احتمالات موجود در کلام مرحوم آخوند (رحمه‌الله) (محقق نائینی(رحمه‌الله))
تقویت احتمال محقق نائینی (رحمه‌الله) و رد اشکالات
احتمالات موجود در کلام مرحوم آخوند رحمه‌الله (محقق عراقی رحمه‌الله)
مؤیدات احتمال محقق عراقی(رحمه‌الله)
تبیین عبارت مرحوم آخوند (رحمه‌الله) طبق تفسیر محقق عراقی(رحمه‌الله)
بررسی کلام مرحوم آخوند (رحمه‌الله) طبق تفسیر مرحوم عراقی(رحمه‌الله)