کتاب الحج ، جلسه 66

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
تبیین دیدگاه صاحب مرتقی(قدس‌سره)
ارزیابی دیدگاه صاحب مرتقی(قدس‌سره)
دیدگاه برگزیده درباره قسمت اول مسئله 34
ادامه مسئله 34
دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره) و ارزیابی آن
دیدگاه سید یزدی(قدس‌سره)

صحیح و اعم ، جلسه 35

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان کلام مرحوم محقق نائینی(ره)
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
بررسی کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

اشتراک ، جلسه 30

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
دیدگاه مرحوم علامه بلاغی (ره) (تفسیر آلاء الرحمن)
بررسی دیدگاه مرحوم علامه بلاغی (ره) (تفسیر آلاء الرحمن)
دیدگاه مرحوم علامه معرفت (ره) (التمهید)
بررسی دیدگاه مرحوم علامه معرفت (ره) (التمهید)
ادامه بیان دیدگاه مرحوم علامه معرفت (ره) (التمهید)