مقدمه اصول ، جلسه 69

lessonsSpliter

نظریه سوم (تباین حروف و اسامی مسانخ، در معنا)
وجه اول تباین بین حروف و اسامی (کلام مرحوم نائینی رحمه الله )