صحیح و اعم ، جلسه 12

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
تصویر جزء الفرد بنابر خفیف المؤونه بودن اعتباریات
دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره)
بررسی دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره)

مقدمه اصول ، جلسه 81

lessonsSpliter

وجه چهارم تباین بین حروف و اسامی (کلام مرحوم امام خمینی)
وجه پنجم تباین بین حروف و اسامی (کلام مرحوم خوئی)
قسم اول حروف طبق کلام مرحوم خوئی
تفاوت مبنای مرحوم خوئی (ره) و سایر مبانی

کتاب الحج ، جلسه 18

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
پاسخ والد معظَّم و ارزیابی آن
پاسخ برگزیده
دیدگاه محقق خویی
دیدگاه مرحوم شاهرودی