مقدمه اصول ، جلسه 92

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
بررسی کلام مرحوم اصفهانی (ره) و شهید صدر(ره)
کلام مرحوم شهید صدر (ره) در بررسی کلام مرحوم عراقی(ره)
کلام مرحوم شهید صدر (ره) در بررسی کلام مرحوم آخوند(ره)