مقدمه اصول ، جلسه 103

lessonsSpliter

ماهیت خبر و انشاء
ثمرات بحث از ماهیت خبر و انشاء
مبانی مختلف در حقیقت انشاء
مبنای مشهور و بررسی آن
اشکال اول بر نظریه مشهور
جواب از اشکال اول بر نظریه مشهور
اشکال دوم بر نظریه مشهور (مرحوم اصفهانی«ره»)
جواب از اشکال دوم بر نظریه مشهور
اشکال سوم بر نظریه مشهور