صحیح و اعم ، جلسه 7

lessonsSpliter

ادله‌ی صحیحی‌ها
نظر مرحوم امام نسبت به دلیل اول صحیحی ها
اشکال مرحوم امام نسبت به دلیل اول آخوند
خلاصه اشکال امام خمینی
راه حل امام برای این اشکال
وضع خاص موضوع له عام
پرسخ و پاسخ استاد
تقریر مجدد اشکال امام خمینی
نکته ای در مقام دفاع از آخوند
نقد استاد به اشکال امام خمینی

علائم حقیقت و مجاز ، جلسه 1

lessonsSpliter

مطالبی به مناسبت شروع سال تحصیلی
علامت سوم: صحت و عدم صحت حمل
اقوال در مسئله

مشتق ، جلسه 93

lessonsSpliter

دلیل دوم: صحت سلب از منقضی
دیدگاه مرحوم محقق رشتی
دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی