صحیح و اعم ، جلسه 45

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
طریقه سوم (مرحوم محقق عراقی)
قدر جامع مفهومی
کلام مرحوم محقق خوئی (ره) در بررسی کلام مرحوم محقق عراقی(ره)
کلام مرحوم امام خمینی(ره)
بررسی کلام مرحوم امام خمینی (ره) و مرحوم محقق خوئی(ره)
ادامه بیان کلام مرحوم امام خمینی(ره)

مشتق ، جلسه 90

lessonsSpliter

دیدگاه مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول بررسی‌آن
دیدگاه مرحوم امام خمینی