کتاب الحج ، جلسه 53

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه فقیهان در مسئله
مسئله 66 عروه الوثقی
دلیل مرحوم سید بر عدم إجزاء
جمع‌بندی بحث