مشتق ، جلسه 52

lessonsSpliter

بحث دوم: نزاع کبروی یا صغروی
بررسی دیدگاه مرحوم محقق بروجردی(ره)
مقدمه اول: مراد از مشتق اصولی
دیدگاه مرحوم صاحب فصول(ره) و بررسی آن