مشتق ، جلسه 57

lessonsSpliter

بررسی داخل بودن جوامد نحوی در محل نزاع
دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی و محقق عراقی رحمهماالله
دیدگاه مرحوم محقق بروجردی رحمه الله
دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله در بررسی نظریه مذکور
بررسی دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله