کتاب الحج ، جلسه 66

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی حکومتی بودن آیات ارتداد
پاسخ اول
پاسخ دوم
جمع‌بندی
روایات
روایت اول
روایت دوم
روایت سوم
روایت چهارم