مشتق ، جلسه 64

lessonsSpliter

بررسی پاسخ چهارم
دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی
جمع بندی و بیان نظر مختار
بحث چهارم: لزوم اتحاد بین مبدأ و ذات