مشتق ، جلسه 65

lessonsSpliter

مسئله نخست: بررسی موضوع له افعال از حیث زمان
اثبات وجود زمان از طریق دلالت التزامی