مشتق ، جلسه 66

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
دیدگاه مرحوم محقق حائری
دیدگاه مرحوم محقق خوئی