مشتق ، جلسه 69

lessonsSpliter

دیدگاه مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول
دیدگاه مرحوم امام خمینی