مشتق ، جلسه 72

lessonsSpliter

مسئله دوم: بررسی موضوع له حروف از حیث زمان
بحث پنجم: تأثیر اختلاف در مبادی در بحث مشتق
دیدگاه مرحوم محقق بروجردی
بررسی دیدگاه مرحوم محقق بروجردی