مشتق ، جلسه 74

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان دیدگاه محقق اصفهانی رحمه الله
دیدگاه مرحوم امام خمینی
بررسی دیدگاه مرحوم امام خمینی