مشتق ، جلسه 75

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام خمینی