مشتق ، جلسه 78

lessonsSpliter

بحث ششم: مراد از عنوان «حال» در مسئله