مشتق ، جلسه 16

lessonsSpliter

مراد از کلمه حال در بحث مشتق
اشکال شیخ هادی تهرانی

مشتق ، جلسه 79

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
گمان وجود اشکال در بیان مرحوم آخوند
دیدگاه مرحوم امام خمینی و بررسی آن