مشتق ، جلسه 81

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی
بررسی دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی
دیدگاه مرحوم امام خمینی (دیدگاه مختار)