مشتق ، جلسه 84

lessonsSpliter

اقوال در جریان استصحاب در شبهه مفهومیه
ارتباط بحث فردد مردد و استصحاب در شبهه مفهومیه