بررسی فقهی بیمه ، جلسه 15

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بررسی ادله عدم شمول عمومات و اطلاقات
دیدگاه مرحوم مجدد شیرازی و بررسی‌ آن
بیان دیگر برای انصراف
ادامه بررسی ادله عدم شمول عمومات و اطلاقات
بررسی ادله شمول عمومات و اطلاقات