مشتق ، جلسه 87

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
اقوال در مسئله
دیدگاه مرحوم محقق نائینی